Bilgi Güvenliği Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Merinos Halı San. ve Tic. AŞ kişisel verilerin korunmasına büyük önem ve öncelik vermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile; şirket çalışanlarının, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin kişisel verilerinin korunması süreci yönetilecektir.

Veri Sorumlusu olan Merinos Halı San. ve Tic. AŞ’nin bu Politikayı uygulamaktaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile şirket çalışanlarının, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır.

Bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde Merinos Halı San. ve Tic. AŞ’nin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin çalışmalar yapılmaktadır:

•          Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

•          Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

•          Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

•          Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

•          Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

•          Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

•          Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 

•          Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

•          Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

•          Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Merinos Halı San. ve Tic. AŞ yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.